Kolejna edycja konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji 2009"
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego, w ramach konkursu, jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie - oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.
Prowadzona jest strona WWW konkursu. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
• Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
• Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
• Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne
organizacje/podmioty (niewymienione w pozostałych grupach),
• Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym,
• Grupa 5 - banki spółdzielcze (bank mikro, mały, średni).

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" został objęty patronatem m.in. przez:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałków poszczególnych województw. Pełna lista patronatów, regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjny Bank Spółdzielczy, Innowacyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt.


Mecenasem Konkursu
jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami konkursu są m.in. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A (KUKE S.A), Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o., Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A., InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Centrum Informacji Gospodarczej. Partnerami Wspierającymi są Asseco Business Solutions SA, Wolters Kluwer Polska S.A. Pełna lista Partnerów i Patronatów będzie na bieżąco aktualizowana na stronie www.liderzyinnowacji.pl.

Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 09.11.2009 r.


Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu WWW oraz w Biurze Konkursu po adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl