Międzynarodowy konkurs badawczy "Photonics-based internet access networks of the future" w ramach programu ERA NET PIANO+
Polska, reprezentowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), przystąpiła do projektu ERA-NET PIANO+ (tematyka konkursu: photonics-based internet access networks of the future). Oprócz Polski w projekcie są m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Izrael, Francja.

Celem projektu jest ogłoszenie w 2010 roku wspólnego konkursu na projekty badawcze w zakresie photonics-based internet access networks of the future współfinansowanego przez ww. kraje oraz KE (DG INFSO).

Planowany termin otwarcia konkursu: styczeń 2010.

 Konkurs ma przebiegać w 2 etapach - najpierw składane będą krótkie, kilkustronicowe wnioski tzw. "short proposals", a następnie najlepsze konsorcja zostaną poproszone o złożenie pełnych wniosków tzw. "full proposals". Tego rodzaju procedura oraz fakt, iż konkurs jest adresowany tylko do instytucji z krajów, które przystąpiły do PIANO+, pozwolą na znaczne podniesienie szans na uzyskanie dofinansowania dla złożonych projektów (zakłada się, że aż co drugi "full proposal" uzyska dofinansowanie). Generalne zasady udziału w konkursie PIANO+ są oparte na zasadach obowiązujących w konkursach ICT w 7 Programie Ramowym, z pewnymi różnicami typowymi dla projektów ERA-NET Plus.

W celu ułatwienia kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi zainteresowanymi udziałem w ww. konkursie KE organizuje 15 stycznia 2010, w Brukseli Annual Meeting Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21.

Strona polska została poproszona przez DG INFSO o przekazanie informacji nt. polskich partnerów badawczych i przemysłowych, którzy
mogą być potencjalnymi uczestnikami konkursu PIANO+. Wszystkie zainteresowane instytucje z Polski prosimy o wypełnienie w języku
angielskim i przysłanie na mój adres mailowy w terminie do 10 stycznia 2010 krótkich opisów Państwa pomysłów/doświadczeń badawczych wraz z krótkim opisem organizacj. 

Państwa propozycje wpisujące się w tematykę konkursu PIANO+ zostaną umieszczone na stronie internetowej ERA-NET PIANO+ i/lub ETP
Photonics21. Ponadto planowane jest przedstawienie informacji nt. polskich partnerów na sesji panelowej poświęconej PIANO+ podczas
Annual Meeting Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21.

Bardzo proszę o nadsyłanie wypełnionych formularzy nt. Państwa instytucji i poszukiwanych partnerów badawczych
w terminie do 10 stycznia 2010 r., na adres: malgorzata.gliniecka@kpk.gov.pl

Do pobrania: PIANO Plus_partner search_form  

Więcej informacji:
ICT w 7 Programie Ramowym oraz CIP (Konkurencyjność i Innowacje)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Tel.: +4822 828 7483 w.: 444, Fax: +4822 828 5370

Kom.: +48 664 032 128

e-mail: malgorzata.gliniecka@kpk.gov.pl

WWW