Raport z badania - "Benchmarking klastrów w Polsce – 2010"

Benchmarking klastrów w Polsce to projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" Poddziałanie 2.1.3. Wykonawcą zamówienia jest Deloitte Business Consulting S.A.

 

Celem benchmarkingu klastów w Polsce jest:

  • dostarczenie klastrom informacji nt. możliwości doskonalenia własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się,
  • pogłębienie wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce oraz procesach w nich zachodzących,
  • pokazanie najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk stosowanych w polskich klastrach,
  • wskazanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów, realizowanej zarówno na poziomie krajowym (polityka władz rządowych), jak i regionalnym/lokalnym (polityka władz samorządowych),
  • wskazanie rekomendacji dla innych podmiotów wspomagających i współpracujących z klastrami, a w szczególności jednostek naukowych oraz ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • promocja idei klastrów w Polsce.

 

Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, Raport z badania <<Pobierz
Raport jest wynikiem realizacji projektu PARP pn. „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce". Został opracowany na podstawie analizy danych pozyskanych od koordynatorów i liderów 47 klastrów działających w różnych branżach na terenie całej Polski. Zapraszamy do lektury.

Clusters benchmarking in Poland - wersja angielska raportu <<Pobierz

 

Zapraszamy do lektury!