Innowacyjne spojrzenie na innowacyjność
W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka do wykorzystania jest 8,2 mld euro, w tym ponad 7 mld euro ze środków europejskich. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął wykaz kluczowych projektów dla tego programu. Kilka interesujących propozycji niestety przepadło, w tym Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu.

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będzie wdrażany na terenie całego kraju w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). Na stronach internetowych resortu gospodarki czytamy, że: „W PO IG wspierane będą projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu innowacji technologicznych w obrębie produktów i procesów (innowacja produktowa i procesowa) oraz organizacyjnych w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W kontekście osiągania celów NSRO oraz PO IG wspierane i promowane będą działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu, które generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym."

Tyle o celach programu, którym mamy zmniejszyć dystans do czołówki gospodarek państw europejskich. Programu, który pozwoli Polsce wybić się w dziedzinach jeszcze nie odkrytych, przyśpieszyć lokomotywę rozwoju i w konsekwencji - w domyśle zgodnie z intencją autorów - przegonić kraje, w których na badania naukowe przeznacza się kwoty znacznie wyższe niż łączny budżet przewidziany na naukę, becikowe i interwencyjny skup żywca w polskiej ustawie budżetowej. Programu, który w sposób trwały polską gospodarkę zamieni z gospodarki opartej na ... węglu na gospodarkę opartą na wiedzy.


Kryterium istotnym dla decyzji wsparcia poszczególnych projektów, ma być generowanie przez nie wartości dodanej dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie przyczynienie się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. Wymienione jako pożądane cechy zostały wzmocnione poprzez wartościowanie. Tak więc wartość dodana ma być „najwyższa" a stopień przyczynienia się do umacniania zdolności konkurencyjnej „największy". Szczęśliwie, kryteria te zostały jeszcze doprecyzowane, gdyż bez tego przewidzenie, który z projektów da najwyższą wartość dodaną, byłoby wyzwaniem, któremu bez pomocy sił nadprzyrodzonych Komitet Stały Rady Ministrów, nawet w obecnym składzie, nie mógłby sprostać. Dla działania 5.3 [WSPIERANIE OSRODKóW INNOWACYJNOSCI przyp. red.], w którym zgłoszono Miasteczko Multimedialne, kryteria dla lokalizacji projektu to m.in. liczba ludności, liczba działających przedsiębiorstw, w tym w branży IT, wielkość nakładów przeznaczana przez przedsiębiorców na działalność B+R, liczba studentów i/lub absolwentów oraz pracowników sfery B+R w obszarach oddziaływania ośrodka, liczba działających jednostek naukowych, liczba użytkowników Internetu. Wspierane będą projekty zlokalizowane na obszarach charakteryzujących się wysokimi wartościami w/w wskaźników.

Problem wyboru właściwych kryteriów ma znaczenie, gdyż trudno jest wyobrazić sobie precyzyjne mierzenie a priori wpływu na gospodarkę czegoś, czego jeszcze nie ma... Kto bowiem jest w stanie odpowiedzialnie stwierdzić, że właśnie ten, a nie inny projekt zapewni nam „wartość dodaną", po którą zmierzamy i zmierzać będziemy? Innowacyjność polega bowiem na nowej jakości, czyli generalnie, w zasadzie i w szczegółach na NOWYM. A owo NOWE ma dopiero powstać mocą intelektu tych, którzy ze środków z programu skorzystają, a nie tych którzy ustalają dziś kryteria ich przyznania.

W założeniu PO IG ma „przyczynić się do rozwoju kluczowych z punktu widzenia oddziaływania na gospodarkę ośrodków innowacyjności, których zadaniem będzie tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i powstawania przedsiębiorstw opierających swoją działalność gospodarczą na wysoko innowacyjnych rozwiązaniach oraz komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych".

Czy oparcie wyboru o liczbę ludności, w obliczu przecinającej Polskę wzdłuż i wszerz sieci światłowodów, ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie? W dobie Internetu współpraca ośrodków oddalonych od siebie o setki kilometrów przestała mieć cechy innowacyjności, a stała normą. Wzrost dostępności do sieci pozwala na efektywne współdziałanie rzeszom ludzi, którzy nigdy się nie spotkają.

Czy efekt komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych można w ogóle osiągnąć bez ich wsparcia wiedzą z zakresu zarządzania i marketingu? Dopiero synergia nowych technologii i wiedzy o prowadzeniu biznesu może przybliżyć ewentualny sukces.

Czy zatem mający możliwość osiągnięcia ponadregionalnego sukcesu projekt Miasteczka Multimedialnego zgłaszanego m. in. przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu słusznie na tym etapie został pozbawiony szans realizacji? Przemysł multimediów jest postrzegany przez ekspertów w kontekście zjawiska konwergencji jako rynek wzrastający. Kluczowy sposób budowania przewagi konkurencyjnej jest w tym obszarze zależny od wartości niematerialnych, czyli od wiedzy oraz innowacji, i nie wymaga skupienia uczestników procesu w jednym miejscu.

Według definicji M.E. Portera - eksperta nowatorskiego myślenia - innowacja to łamanie status quo. Decyzje, od których zależy konkurencyjność gospodarki, muszą być wyborem świadomym, ale także wyborem odważnym, przełamującym dotychczasowe stereotypy myślenia. Odwaga w tym wypadku będzie polegać na przyjęciu innowacyjnego założenia, że NOWE nie musi zostać odnalezione w środku metropolii, w istniejącym centrum badawczym, na jednej z najstarszych polskich uczelni.

zobacz w wersji pdf

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...