EIPIL-PAN
EIPIL-PAN (European Initiative for the Promotion of Informal Learning)
Projekt EIPIL ma za zadanie popularyzację, rozpoznanie, weryfikację i certyfikację procesów nieformalnego uczenia się w miejscu pracy. Grupą docelową na której skupiamy nasze działania w Polsce, są małe i średnie przedsiębiorstwa z dwóch sektorów: IT i Hotelarskiego.

Definicja i korzyści płynące z docenienia wagi i rozwoju nieformalnego się w miejscu pracy:
Nieformalne uczenie się w miejscu pracy sprowadza się do nabywania nowych umiejętności, kompetencji i wiedzy podczas wykonywania zarówno rutynowych jak i nierutynowych obowiązków w miejscu pracy. Umiejętności nabyte na tej drodze, mimo że są uznawane za bardzo istotne przez pracodawców, są trudne do zidentyfikowania i często pozostają nieujawnione i w żaden sposób niezapisane. W projekcie EIPIL, będącego kontynuacją projektu INFLOW (Informal Learning Opportunities in the Workplace), zostaną wypracowane i wykorzystane narzędzia takie jak E-portfolio i European CV. Pozwolą one na zapisanie postępów pracowników, a następnie weryfikację i ewentualną certyfikację procesów nieformalnego uczenia się w danym przedsiębiorstwie.

Identyfikacja, oraz strategiczne i operacyjne wspieranie rozwoju procesów nieformalnego uczenia się, jest konieczne dla dobrego rozwoju zarówno całej firmy, jak i jej poszczególnych pracowników. Dobrze wypracowany i działający system nieformalnego uczenia się w miejscu pracy, może przynieść wiele korzyści, np:

• zmniejszyć rotację pracowników poprzez zwiększenie poczucia przynależności do społeczności uczącej się w danej firmie
• zwiększyć motywację pracowników do dalszego rozwoju osobistego i efektywniejszej pracy na rzecz firmy
• zwiększyć umiejętność przystosowania się pracowników do zmian, zarówno wewnątrz firmy, jak i całego rynku
• pomóc pracownikom docenić wagę ciągłego uczenia się i współpracy
• dostarczać możliwość szybszego awansu


Projekt zakłada przyznawanie przedsiębiorstwom i pracownikom biorącym udział w jego działaniach dwóch rodzajów certyfikatu, będącego potwierdzeniem i uznaniem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach nieformalnego uczenia się:
• Nagroda dla firmy - certyfikat dla całego przedsiębiorstwa, wpływająca na wizerunek firmy na zewnątrz
• Nagroda indywidualna - przyznawana wewnątrz firmy poprzez „nadzór" pracowników bardziej doświadczonych. Ten rodzaj nagrody może poprawić motywację pracowników, oraz posłużyć kadrze menedżerskiej w wytypowaniu odpowiednich osób do awansu

Partnerstwo:
EIPIL jest partnerstwem międzynarodowym, utworzonym przez różne organizacje europejskie (z Francji, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii, Szwecji, i Wielkiej Brytanii), biorące udział w poprzednim projekcie Leonardo Da Vinci INFLOW (Informal Learning Opportunities in the Workplace).
Organizacje te mają na celu promowanie nieformalnego uczenia się w miejscu pracy.

W drugiej fazie projektu, model, struktura i narzędzia wypracowane w fazie pierwszej, zostaną przetransferowane do:
Trzech nowych krajów partnerskich - Grecji, Polski I Rumunii;
Dwóch nowych sektorów - IT i Handel Detaliczny.

Okres realizacji projektu: 1.08.2008 - 31.07.2010  

 Więcej informacji na stronie WWW projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Life Long Learning- Leonardo da Vinci

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...