PARP otworzył konkurs wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1 POIG
Od wczoraj, 18.04.2011 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy konkurs projektów w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.1 jest przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw, którego celem jest wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

W ramach Działania przewidziano dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Ważne informacje:
- Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.
- Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 307 582 710,49 PLN
- Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 000 złotych i nie może przekroczyć 700 000 złotych.


Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.


Czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje okres od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej PARP

Wykaz spotkań informacyjnych w Regionalnych Instytucjach Finansujących w ramach Działania 8.1 dostępny jest na stronie PARP. (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - spotkanie informacyjne 12 maja 2011 r.).