VELE

RAPORT 1 << zobacz  | RAPORT 2 <<zobacz | RAPORT 3 << zobacz  |  RAPORT 4 << zobacz  |  RAPORT 5 << zobacz |

Krótko o projekcie

Obecnie szybko postępujące zmiany technologiczne zachodzą we wszystkich sferach życia codziennego i zawodowego, co wymusza na sektorze edukacji daleko idące zmiany po to, aby nauka i nauczanie stało się atrakcyjne i efektywne dla społeczeństwa doby Internetu (ang. digital society). Szybkie zmiany technologiczne determinują metody w jaki sposób obecnie wiedza jest zdobywana, przetwarzana i transferowana przez ludzi.

Celem Partnerstwa VELE- International Partnership for Vocational Entertainment Learning Enviroment, ktore powstało w ramach wspólfinasowanego przez Unię Europejską programu Leonardo da Vinci jest wypracowanie zarówno dla sektora edukacji jak i developerów nowych technologii ICT optymalnych oraz nowoczesnych rozwiązań wyznaczających trendy w obszarze edukacji i szkoleń.


Jakie postawiliśmy sobie cele?

Celem partnerstwa VELE jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie nowoczesnych i efektywnych metod nauki i nauczania. Edukacji wspieranej innowacyjnymi technologiami multimedialnymi i ICT skupiającej się na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (ang. m-learninig), technologii gier i symulacji. Celem partnerstwa VELE są prace badawczo-rozwojowe skierowane do:
1. młodej generacji osób tzw „digital generation" posiadającej umiejętności ICT, lecz nie posiadającej wiedzy na temat tego jak wykorzystać nowe technologie w edukacji do nauki oraz życia zawodowego
2. wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobywali wiedzę przed dobą Internetu często określanych jako „pre-digital generation, którzy są bezcenni na rynku pracy. Jednocześnie rynek pracy wymusza na nich zdobywanie e-umiejętności celem nadążania za postępem technologicznym.
3. osób dyskryminowanych na rynku pracy, które postrzegają nowe technologie w edukacji jako sposób na wypełnienie luk kompetencyjnych w życiu zawodowym.
4. instytucji edukacyjnych, innowacyjnych środowisk nauczania, developerów narzędzi ICT do celów edukacyjnych.

Z kim realizujemy projekt?

Partnerstwo ma wymiar europejski i składa się z: szkół wyższych: Teesside University- Wielka Brytania, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University- Polska, instytucji będących developerem wirtualnych środowisk edukacyjnych oraz edukacyjnych narzędzi ICT: MyKnowledgeMap (Wielka Brytania), Fiber Optic Valley (Szwecja) oraz stowarzyszenia zrzeszającego ponad 50 firm branży multimediów i przemysłu gier: Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych- Polska.

Jakie działania będziemy realizować?

Jako Partnerstwo  postrzegamy jako wyzwanie proces zmniejszenia luki kompetencyjnej pomiędzy generacją młodych ludzi doby Internetu określanych jako „digital natives", posiadających e-umiejętności oraz specjalistów określanych jako „pre-digital natives" zdobywających wiedzę w tradycyjny sposób, którzy nie posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii ICT do celów zawodowych i edukacyjnych.
Celem partnerstwa pracującego w obrębie nowych i przełomowych metod edukacji jest rozpoznanie i wypełnienie potrzeb, wymagań, kompetencji i potencjału grupy docelowej: sektora edukacji (nauczyciele, dydaktycy, trenerzy, studenci), biznesu (developerzy innowacyjnych, edukacyjnych narzędzi i rozwiązań ICT) oraz rynku pracy (pracownicy i pracodawcy)
Podejście do realizacji projektu przyjęte przez Partnerstwo skierowane jest na osiągnięcie postawionych celów, które zostaną zrealizowane poprzez następujące działania:
- budowa europejskiego partnerstwa edukacji ICT poprzez rozrywkę (networking, udział w kluczowych eventach i konferencjach powiązanych z nowymi trendami w ICT oraz edukacji opartej na rozrywce).
- organizacja 5 międzynarodowych spotkań (dyskusje panelowe, grupy fokusowe) skupiające się na wąsko zakrojonych tematycznie obszarach oscylujących wokół nowych technologii w edukacji branżowej (specjalistycznej).
- organizacja w Polsce konferencji podsumowującej „Edukacja zawodowa (branżowa) w dobie digitalizacji- nauka i nauczanie przez rozrywkę jako kluczowy trend przyszłości edukacji" .
- mobilizacja środowiska edukacji (nauczyciele, trenerzy, developerzy softwareu, przemysł gier) celem przyspieszenia zmian wymuszanych przez zmiany technologiczne, a co za tym idzie rynek pracy jak i tzw. digital society po to, aby uaktualnić model edukacji przechodząc od tradycyjnej formy nauczania w kierunku edukacji z wykorzystaniem narzędzi ICT dopasowując tym samym proces edukacji do wymagań ludzi generacji Internetu.
- promocja nowych form edukacji przy użyciu nowych technologii: edukację z wykorzystaniem technologii mobilnych, technologii gier i e-learning.
- rozpowszechnianie rezultatów projektu: "Re-shaping educational models for digital generation workforce - how to make vocational education and training more entertaining?".
- rozpowszechnianie narzędzi ICT służących edukacji opartej o gry, symulacje i technologie mobilne wypracowane podczas poprzednich projektów realizowanych przez Partnerów.
- rozpoczęcie i poprowadzenie europejskiej dyskusji na temat wyzwań z którym musi obecnie zmagać się edukacja.
- identyfikacja i rozpowszechnianie istniejących narzędzi ICT służących nauczaniu- wymiana doświadczeń rozpowszechnianie dobrych praktyk mających na celu zachęcić trenerów, szkoleniowców do przeformułowania i zmian metod nauczania i szkolenia poprzez odejście od tradycyjnych metod nauczania w kierunku używania innowacyjnych metod nie tylko w zakresie e-learningu, ale także edukacji przy użyciu technologii gier, technologii mobilnych i symulacji.
- analiza kluczowych czynników determinujących efektywność narzędzi ICT do celów edukacyjnych oraz przeprowadzenie burzy mózgów na temat tego jak zmienić jakość szkoleń branżowych (specjalistycznych), wymianę doświadczeń odnośnie nowych kanałów dystrybucji treści edukacyjnych np. Second Life.

Okres realizacji projektu: 1.08.2008 - 31.07.2010  

 

Masz pytania odnośnie projektu? Interesuje Ciebie poruszana przez Nas tematyka? Chcesz się do Nas dołączyć?

Napisz do Nas: multiklaster@multiklaster.pl

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Life Long Learning- Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...