Nowe trendy w edukacji- technologie gier, technologie mobilne i symulacje- Europejski projekt Klastra- VELE

Obecnie szybko postępujące zmiany technologiczne zachodzą we wszystkich sferach życia codziennego i zawodowego, co wymusza na sektorze edukacji daleko idące zmiany po to, aby nauka i nauczanie stało się atrakcyjne i efektywne dla społeczeństwa doby Internetu (ang. digital society). Szybkie zmiany technologiczne determinują metody w jaki sposób obecnie wiedza jest zdobywana, przetwarzana i transferowana przez ludzi. 

Celem Partnerstwa VELE- International Partnership for Vocational Entertainment Learning Enviroment, ktore powstało w ramach  wspólfinasowanego przez Unię Europejską programu Leonardo da Vinci jest wypracowanie zarówno dla sektora edukacji jak i developerów nowych technologii ICT optymalnych oraz nowoczesnych rozwiązań wyznaczających trendy w obszarze edukacji i szkoleń.

Jakie postawiliśmy sobie cele?

Celem partnerstwa VELE jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie nowoczesnych i efektywnych metod nauki i nauczania. Edukacji wspieranej innowacyjnymi technologiami multimedialnymi i ICT skupiającej się na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (ang. m-learninig), technologii gier i symulacji. Celem partnerstwa VELE są prace badawczo-rozwojowe skierowane do:
1. młodej generacji osób tzw „digital generation" posiadającej umiejętności ICT, lecz nie posiadającej wiedzy na temat tego jak wykorzystać nowe technologie w edukacji do nauki oraz życia zawodowego
2. wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobywali wiedzę przed dobą Internetu często określanych jako „pre-digital generation, którzy są bezcenni na rynku pracy. Jednocześnie rynek pracy wymusza na nich zdobywanie e-umiejętności celem nadążania za postępem technologicznym.
3. osób dyskryminowanych na rynku pracy, które postrzegają nowe technologie w edukacji jako sposób na wypełnienie luk kompetencyjnych w życiu zawodowym.
4. instytucji edukacyjnych, innowacyjnych środowisk nauczania, developerów narzędzi ICT do celów edukacyjnych.

Z kim realizujemy projekt?

Partnerstwo ma wymiar europejski i składa się z: szkół wyższych: Teesside University- Wielka Brytania, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University- Polska, instytucji będących developerem wirtualnych środowisk edukacyjnych oraz edukacyjnych narzędzi ICT: MyKnowledgeMap (Wielka Brytania), Fiber Optic Valley (Szwecja) oraz stowarzyszenia zrzeszającego ponad 50 firm branży multimediów i przemysłu gier: Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych- Polska.

 

Masz pytania odnośnie projektu? Interesuje Ciebie poruszana przez Nas tematyka? Chcesz się do Nas dołączyć?

Napisz do Nas:

multiklaster@multiklaster.pl