Off-Inno Plus
Celem projektu SMART, którego realizację przewidziano na lata 2005-2008, jest analiza zmian strukturalnych w kontekście nowych wyzwań wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz reformy polityki strukturalnej po roku 2006. Punktem wyjściowym współpracy jest wspólna strategia wypracowana przez uczestniczące w przedsięwzięciu regiony. Prace nad strategią prowadzone będą przez trzy grupy robocze będące jednocześnie forum wymiany poglądów i doświadczeń. Na podstawie wypracowanej bazy teoretycznej realizowane będą podprojekty o tematyce jak najściślej odpowiadającej potrzebom poszczególnych regionów. Rekomendowana będzie współpraca o charakterze bilateralnym pomiędzy instytutami, firmami i innymi podmiotami pochodzącymi z różnych regionów partnerskich.

Partnerami Województwa Małopolskiego w projekcie są:

* Aragoński Związek Gmin, Regionów i Prowincji (w imieniu partnera wiodącego - hiszpańskiego Regionu Aragonii),
* Kraj Związkowy Saksonii, reprezentowany poprzez Agencję Aufbauwerk GmbH w Lipsku,
* Region Dytiki Macedonia (Zachodnia Macedonia) w Grecji.

Więcej informacji na stronie

Projekt SMART daje znacznej liczbie podmiotów z każdego regionu szansę zrealizowania projektów pilotażowych wspólnie z partnerami zagranicznymi (źródło ich dofinansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu przewidziane są dwie rundy podprojektów (pierwsza w roku 2006 i druga, w 2007), które posłużą jako wkład do opracowywanej strategii SMART. Partnerami podprojektów mogą być instytucje administracji lokalnej i regionalnej, przedstawiciele biznesu, centra innowacji, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, etc.

Dostęp od innowacji, know how, sieciowanie ze sferą B+R gwarantem sukcesu małopolskich firm

Powszechne wykorzystanie technologii multimedialnych wpływa na przemiany we wszystkich obszarach życia. Nie jest dziś możliwy rozwój społeczeństwa informacyjnego bez inwestycji w rozwój sektora multimediów. W tym kontekście, multimedialne MŚP z Małopolski, w przeciwieństwie do dużych firm, cierpią na niewystarczający dostęp do innowacji, know-how, B&R i kontaktów z zagranicznymi firmami i uczelniami. Brak sieci MŚP będącej w stanie prowadzić działania R&D jak i współpracować z dużymi firmami został wskazany jako zagrożenie w analizie SWOT Regionalnej Strategii Innowacji. Strategia Rozwoju Małopolski również wskazuje, że MŚP rzadziej konkurują na globalnym rynku. Nowe sieci MŚP zagwarantują dostęp do instytucji B&R i innowacyjnych firm z UE. Bez tego, MŚP przegrają w konkurencji z bardziej rozwiniętymi organizacjami na rynku europejskim. Podsumowując, głównym, regionalnym problemem, na który odpowiada projekt jest brak zaawansowanej sieci MŚP z Małopolski i innych obszarów UE, zdolnej do wspólnej pracy w obszarze IT i technologii multimedialnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o transfer technologii i innowacje.

Projekt OffInno+ krokiem do internacjonalizacji Klastra oraz nawiązania współpracy na poziomie europejskim z ośrodkami B+R

Głównym celem projektu SMART OffInno+ jest rozwój współpracy w ramach Klastra Multimediów i Technologii Informacyjnych - część projektu WSB-NLU pod tytułem "Miasteczko Multimedialne" - z instytucjami B&R z Małopolski i regionów SMART oraz europejskimi klastrami operującymi na rynku IT and nowych mediów. Obecnie Klaster składa się z 50 MŚP z sektora IT i multimediów, głównie z Małopolski. Zakłada się, że Klaster docelowo będzie odgrywał wiodącą rolę w transferze innowacji w regionie. Jednak aby osiągnąć ten status, przedsiębiorstwa z Klastra muszą rozwinąć dostęp do regionalnych i międzynarodowych zasobów B&R i innowacji oraz przyjąć strategię internacjonalizacji.

Rozwój świadomości roli sektora B&R jako partnera dla przedsiębiorstw, budowa kontaktów pomiędzy instytucjami B&R i MŚP z Małopolski i pozostałych regionów SMART, stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jak również budowy partnerstw biznesowych, networking z pozostałymi europejskimi klastrami celem wspierania tendencji występujących w polityce klasteryzacji w kierunku tworzenia Europejskiego Przymierza Klastrów to kluczowe działania, które planujemy zrealizować w ramach projektu OffInno+.

Koordynator projektu OffInno+

Elwira Waszkiewicz

e-mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl

tel: 603 449 497

 

Partnerstwo w regionie:

Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o. o.

Osoba kontaktowa: Kazimierz Murzyn

e-mail: kazimierz.murzyn@jci.pl

 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Osoba kontaktowa: Paweł Kurowski

e-mail: pkurowski@tarr.tarnow.pl

 

Partnerstwo międzynarodowe:

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA-RESEARCH COMMITTEE

Osoba kontaktowa Profesor BAKOUROS YIANNIS

E- mail: ylb@uowm.gr, oxaitidou@uowm.gr

 

Landratsamt Muldentalkreis, Kreisentwicklungsamt

Osoba kontaktowa: Udo Dietze

e-mail: drdietze@gmx.de

 

Landratsamt Leipziger Land

Osoba kontaktowa: Gesine Sommer

e-mail: gesine.sommer@landratsamt-leipzigerland.de

 

 

 

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...