"Kapitał na start w innowacje- promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym"

CELEM OGÓLNYM projektu pt. "Kapitał na start w innowacje- promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" jest zwiększenie świadomości nt. usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych w tym aniołów biznesu, funduszy VC/PE, kształtowanie gotowości inwestycyjnej oraz aktywizacja grupy przedsiębiorców jak i indywidualnych pomysłodawców poszukujących kapitału na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Zakłada się, że uczestnicy projektu wywodzić się będą głównie z: uczelni, jednostek B&R, inkubatorów przedsiębiorczości jak i prorozwojowych i proinnowacyjnych MSP funkcjonujących w ramach struktur klastrowych oraz w parkach technologicznych w szczególności w sektorach technologicznych (informatyka, nowe technologie, Internet, telekomunikacja, biotechnologia etc.).

Projekt powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia ekspertów ds. wspierania kapitałowego pomysłów biznesowych czy firm. W dobie kryzysu gospodarczego pomysły na realizację prorozwojowych i innowacyjnych działań często odsuwane są w czasie ze względu na
kapitałochłonność i wysokie ryzyko inwestycji. Brak kapitału to obecnie jedna z największych barier realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

W wyniku realizacji projektu do osób indywidualnych poszukujących kapitału na innowacje jak i przedsiebiorców w szczególności tych działających w sektorach technologicznych i proinnowacyjnych skierowany zostanie pakiet działań promocyjno-edukacyjnych oraz networkingowych:

 

CYKL SPECJALISTYCZNYCH KONFERENCJI „ROZWIŃ SKRZYDŁA-ZEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ".

Organizacja cyklu konferencji odbywajacych sie w całej Polsce przy zaangażowaniu tamtejszych uniwersytetów, jednostek B&R, inkubatorów przedsiebiorczosci, klastrów oraz parków technologicznych. Konferencje omawiać będą tematykę związaną z pozyskiwaniem inwestora kapitałowego na realizację innowacyjnych przedsięwzięć i finansowania rozwoju firmy z udziałem inwestora prywatnego, VC/PE oraz pozyskiwaniem funduszy UE na ten cel (POIG, 3.3.2). Konferencje o charakterze informacyjno-promocyjnym zorganizowane będą w formie DOBRYCH PRAKTYK finansowania innowacyjnych przedsięwzięć z udziałem inwestora prywatnego, zasady funkcjonowania i debiutu na alternatywnym rynku GPW - NewConnect. Konferencje połączone będą z konkursem Startery Innowacji na najlepsze pomysły gotowe do pozyskania zewnetrznego finansowania. W trakcie konferencji odbywać się będą warsztaty w zakresie komercjalizacji technologii w celu pozyskania finansowania zewnętrznego oraz ochrony własnosci intelektualnej, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. W drugim dniu konferencji odbywać się będą BILATERALNE SPOTKANIA zainteresowanych współpracą podmiotów zarówno pomysłodawców jak i inwestorów, przedstawicieli VC/PE podczas których pomysły poszukujące zewnętrznego finansowania będą w indywidualny sposób rozpatrywane przez ekspertów. Autorzy najbardziej obiecujących i innowacyjnych pomysłów po rekomendacji ekspertów będą kierowani do wzięcia udziału w konkursie Startery Innowacji. Nadesłane pomysły będą oceniane przez Kapitułe ds. Inwestycji w Innowacje.
Autorzy najciekawszych pomysłów rozpoczna rozmowy z inwestorami prywatnymi celem uzyskania zewnętrznego finansowania. Dodatkowo zwycięzcy konkursu otrzymają pakiet bezpłatnych konsultacji celem przygotowania merytorycznego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Piąta konferencja bedzie wydarzeniem podsumowującym projekt i upowszechniąjacym jego rezultaty.

Harmonogram konferencji

CYKL SPOTKAŃ „BIZNES PRZY KAWIE- ZEWNĘTRZNE MOŻLIWOSCI FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ" Na spotkania z osobami i przedsiębiorcami poszukującymi finansowania zewnętrznego dla realizacji własnych pomysłów biznesowych zapraszani będą inwestorzy, praktycy i eksperci oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali taką scieżkę zewnętrznego finansowania rozwoju, którzy od kuchni przedstawią kolejne kroki w procesie inwestycyjnym, uzmysłowią na konkretnych przykładach korzyści płynące z współpracy z inwestorem prywatnym, venture capital/private equity oraz podsuną praktyczne wskazówki i zasady pisania dobrych biznes planów. Przedsiębiorcy z kolei na własnych przykładach zaprezentują możliwości jakie daje finansowanie rozwoju z zewnętrznych źródeł finansowania oraz cenne wskazówki w zakresie procesu pozyskiwania inwestora.

Harmonogram spotkań Biznes przy Kawie w 2010 roku

 

 SEMINARIA I WARSZTATY:

 • Zewnętrzne finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w strategii rozwoju firmy (seminarium)- wprowadzenie do tematyki zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy, prezentacja etapów procesu inwestycyjnego. (8 spotkań po min. 20 osób)
 • Negocjacje z inwestorami kapitałowymi (seminarium)- specyfika negocjacji w procesie pozyskiwania inwestora kapitałowego związana z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zamknięciem procesu negocjacji z uwzglednieniem specyfiki, która jest współudział w przedsięwzięciu inwestora kapitałowego. (8 spotkań po min. 20 osób).
 • Sztuka perswazji i autoprezentacji (warsztat)- przygotowanie skutecznych prezentacji z wykorzystaniem narzędzi ICT, języka ciała oraz NLP, praktyczne zasady skutecznej autoprezentacji oraz technik perswazyjnego działania w procesie negocjacji. (8 spotkań po min. 20 osób).
 •  Aspekty prawne związane z inwestycjami z udziałem inwestora prywatnego, venture capital/private equity (warsztat)- przeprowadzenie inwestycji od strony prawnej, zapoznanie sie z czynnikami prawnymi takimi jak: umowa inwestycyjna, formy spółek prawa handlowego i wynikajace z nich prawa udziałowców, umowy menedżerskie. (8 spotkań po min. 20 osób).

Harmonogram warsztatów na 2010 rok

Harmonogram seminariów na 2010 rok

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE "SZYTE NA MIARĘ"
Wybranym pomysłodawcom i przedsiębiorcom wybranym przez Kapitułe ds. Inwestycji w Innowacje udzielone zostaną indywidualne konsultacje. Eksperci prowadzący konsultacje to osoby posiadające udokumentowane wieloletnie doświadczenie w doradzaniu MSP w poszukiwaniu zewnętrznego kapitału, wyborze najlepszego źródła wsparcia oraz przygotowaniu samego potencjalnego i obecnego przedsiębiorcy i firmę do procesu inwestycyjnego. Konsultacjami objętych zostanie 20 pomysłów biznesowych (24 godzin konsultacji na firmę/pomysłodawcę w sumie 480 godzin) z następujących obszarów merytorycznych:

 • Marketingowa i finansowa strategia biznesu: analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), analizy PEST: analiza otoczenia danego kraju uwzględniająca warunki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, analizy rentowności przedsięwzięć (6 godzin na uczestnika).
 • Pomoc w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej obejmującej dobór inwestora, mechanizmów zabezpieczających związanych z kontrolą nad spółka oraz politykę wyjścia z inwestycji- informacje pozwalające podjąć optymalną decyzję w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, do których należą dane na temat funduszy inwestycyjnych i specyfiki ich działania, przepisów prawa, z którymi należy sie zapoznać przygotowując proces inwestycyjny, możliwych schematów zakończenia współpracy z inwestorem kapitałowym(6 godzin na uczestnika).
 • Przygotowanie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rozmów z inwestorem kapitałowym poprzez opracowanie strategii negocjacji- warsztaty negocjacyjne z zespołem, który bedzie prowadził rozmowy z inwestorem kapitałowym (3 godziny na uczestnika).
 • Przygotowanie biznesplanu- wytyczne i wsparcie merytoryczne w zakresie metodyki opracowania biznesplanu, a także wsparcie przy weryfikacji opracowanego dokumentu (7 godzin na uczestnika).
 • Pomoc przy ocenie zapisów umowy inwestycyjnej- pomoc prawna umożliwiająca ocenę i weryfikację umowy, która ma zostać podpisana z inwestorem (2 godziny na uczestnika). W wyniku realizacji projektu pomysłodawcy, przedsiębiorcy nie tylko zapoznaja sie z ideą zewnętrznego finansowania i będą potrafili przygotować sie na przyjęcie strategii rozwoju, której elementem jest udział inwestora kapitałowego, ale zdobędą też praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu, wyznaczania strategii, a także negocjowania i finalizowania umów inwestycyjnych.

Dzięki skierowaniu tak zdywersyfikowanych działań przełamane zostaną bariery mentalne, rozpowszechniona zostanie wiedza na temat venture capital, co w efekcie przełoży się na wzrost świadomosci i otwartośćci przedsiebiorców i innowatorów na przyjęcie strategii rozwoju firmy z udziałem inwestora kapitałowego. W wyniku realizacji projektu polscy przedsiębiorcy, ale również ludzie z pomysłem na innowacyjny biznes zdobędą wiedzę na temat tego jakie są obecnie dostępne na rynku venture capital możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów, gdzie szukać informacji oraz jak wygląda cały proces inwestycyjny krok po kroku, jak należy się do niego przygotować jako menadżer oraz jak przygotować do tej zmiany swoją firmę, aby cały proces uwieńczony został sukcesem.

 • Projekt trwać będzie do 31.12.2010 roku, a jego budżet to ok 1,5 mln pln.

 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO PORTALU

 

 • Zainteresowanych proszę o kontakt:

Elwira Waszkiewicz, kom 603 44 94 97, mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 ostatnia aktualizacja: 26 marca 2010r.

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...