Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji 2008
Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie - oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.

Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

* Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
* Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
* Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach),
* Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008" został objęty Patronatem m.in. przez:
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Bank Polski, ARiMR, Marszałków poszczególnych województw. Pełna lista Patronatów, Regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.plPodmioty, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić ankietę i odesłać ją na adres Biura Konkursu. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch edycjach tj. na szczeblu regionalnym w 16 województwach oraz na szczeblu ogólnopolskim.

Preferowany termin nadsyłania ankiet to 24.10.2008 r. Końcowy termin nadsyłania wypełnionych ankiet (dostępnych na http://www.liderzyinnowacji.pl/formularze.html ) upływa 31.10.2008 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu - Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621-30-00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.